Šaukiama iniciatyvinė grupė bei skelbiamas neeilinis SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas

Šaukiama iniciatyvinė grupė bei skelbiamas neeilinis SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas

2016-08-30
/ / /
Comments Closed

2016 m. rugpjūčio 20 d. vyko SB „Edelveisas” Visuotinis narių susirinkimas. 20160820 SB Edelveisas protokolas. Susirinkimo sekretorė B. Augulienė paruošė protokolą rugpjūčio 22 d.

Visi dokumentai reikalingi registruoti susirinkimo protokolą buvo parengti laiku ir pagal galiojantį Sodų bendrijų įstatymą ir pateikti  VĮ „Registrų centras“ 2016 m. rugpjūčio 30 d. Tačiau VĮ „Registrų centras“ paskelbė šį susirinkimą negaliojančiu, nes rado esminius pažeidimus susirinkimo organizavimo procese.

  • Nebuvo tinkamai informuoti bendrijos nariai apie busimą susitikimą
  • Taip pat buvo suabejota susirinkimo organizatorių teisėtumu tą susirinkimą rengti.

Pagal  VĮ „Registrų centras“ turimus duomenis nuo 2005 m. nebuvo pateikta jokių dokumentų apie SB „Edelveisas” vykdomą veiklą ir nebuvo užregistruotas nei vienas dokumentas, nors įstatymas reikalauja tai daryti bent kartą per pusmetį.

Paskutinis susirinkimo protokolas užregistruotas VĮ „Registrų centre” yra 2004 m. gruodžio 17 d.

Jo pagrindu valdyba ir valdybos pirmininkas buvo išrinkti 3 metų kadencijai. Tai reiškia, kad nuo 2007 m. mūsų bendrija neturi nei galiojančios valdybos, nei teisėto valdybos pirmininko. 

Iniciatyvinė grupė sutinka su VĮ „Registrų centras“ išvadom ir pripažįsta, kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimas buvo organizuotas ne pagal galiojančius įstatus. Ir kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. vykęs susirinkimas ir jame priimti sprendimai yra negaliojantys.

Tačiau manome, kad tokia situacija susiklostė dėl aplaidaus buvusio pirmininko S. Majevskio bendrijos reikalų tvarkymo.

Taip pat norime atkreipti jūsų dėmesį, kad S. Majevski visapusiškai trukdė naujos valdybos registravimo procesui, darė spaudimą ir grasino susirinkimo sekretorei B. Augulienei protokolo rengimo metu.

Toks buvusio pirmininko S. Majevski elgesys gali pridaryti/pridarė didelių problemų mūsų bendrijai, nes visi jo pasirašyti dokumentai, susitarimai su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis gali būti pripažinti negaliojančiais. Taip pat S. Majevski, visus tuos 10 metų, neturėjo teisės pasirašinėti jokių finansinių dokumentų ir disponuoti bendrijos lėšomis. Tik buhalteres V. Bertulienės ir Revizijos komisijos dėka bendrija neturi jokių finansinių problemų, ir buhalterija yra tvarkinga.

Pagal www.vilniaussodai.lt/Informacija:

„Kitas esminis pažeidimas sodininkų bendrijose yra tas, kad naujai išrinktas ar perrinktas bendrijos valdymo organas neužsiregistruoja VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre (Toliau – Registre). …

Vadovaujantis teisės normomis, neregistruotas (neperregistruotas) sodininkų bendrijos valdymo organas neįgyja jokių teisių ir pareigų, valdant sodininkų bendriją, o tuo labiau sprendžiant svarbius bendrijos klausimus valstybinėse institucijose, savivaldybėse, teismuose. …

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Civilio kodekso nuostatomis Registras turi teisę inicijuoti sodininkų bendrijos likvidavimą, jei ji per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis bendrija jokios veiklos nevykdo, jei nesuformuoti bendrijos valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius ir kitais atvejais. Todėl būtina sodininkų bendrijai organizuoti susirinkimus, rinkti valdymo organo narius ir juos užregistruoti Registre, keisti bendrijos įstatus, jei jie neatitinka galiojančių Įstatymo normų.”

Taigi nuo 2007 m. (kai privalėjo būti užregistruoti susirinkimo protokolas bei išrinkta nauja valdyba) SB „Edelveisas” neturi galiojančio valdymo organo (Valdybos) nei Valdybos/Bendrijos pirmininko. Taip pat SB „Edelveisas“ neturi:

  1. Sodininkų bendrijos knygos (kuri yra privaloma), pagal kurią galėtumėme sutikrinti SB narius
  2. SB Įstatymo atitinkančių bendrijos įstatų
  3. Valdybos darbo reglamento
  4. Ir kitų įstatymu reikalaujamų dokumentų.

Dėl visų šių iškilusių klausimų ir problemų buvo inicijuojama grupė (pirminiame susitikime tai buvo 2016 m. rugpjūčio 20 d. susirinkime išrinkti naujos Valdybos nariai), kuriuos tikslas kuo greičiau sušaukti neeilinį susirinkimą su Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimais, sutvarkyti SB „Edelveisas” registro duomenis bei sutvarkyti svarbiausius SB dokumentus (kurių, kaip suprantame, tikriausiai ir neturime).

2016-09-17 SusirinkimasŠios iniciatyvinės grupės sprendimu šaukiamas NEEILINIS SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Susirinkimo data ir laikas:  2016 m. rugsėjo 17 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
  2. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
  3. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
  4. Priimti sprendimą pakeisti bendrijos įstatus bei pritarti šių dokumentų parengimo išlaidoms

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime ir nelikti abejingais šiai dienai SB „Edelveisas” svarbiausiems klausimams.

Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ Iniciatyvinės grupės atstovą Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061, Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios.

SVARBU! Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam skaičiui narių susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Ir tuomet pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2016 m. spalio 8 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę, siūlomus sprendimus  bei balsavimo raštu biuletenį bei jo pateikimo tvarką paruošime šią savaitę bei pateiksime šiame SB „Edelveisas” tinklalapyje. Kilus klausimams, skambinkite Vitalij Stefanovič 8 686 89061 arba info@sbedelveisas.lt.

SB „Edelveisas iniciatyvinė narių grupė
Paskelbta 2016-08-30

Atsisiųsti Galite susipažinti su šiais dokumentais:

Comments are closed.